КОНСУЛЬТАНТ

Абсанс

(клінічні та патофізіологічні аспекти)

img 1

Поняття “епілептичний абсанс” ввів у 1824 р. L. Calmeil. Він позначав ним короткочасні епізоди втрати свідомості у хворих на епілепсію. Однак опис цього стану з’явився значно раніше: S. Tissot у 1770 р. повідомив про миттєві виключення свідомості з припиненням мовлення в поєднанні з легкими рухами очей. J. Delasiauve в 1854 р. означив абсанс як раптову втрату свідомості тривалістю в кілька секунд, яка проявляється нерухомістю хворого, відсутнім виразом і блідістю обличчя. Важливим у вивченні абсансу слід вважати 1935 рік, коли подружжя Gibbs спільно з W. Lennox повідомили про виникнення при абсансі на тлі нормальної ЕЕГ генералізованої синхронної і симетричної пік-хвильової активності. Нині з клінічних позицій розрізняють прості абсанси, коли хворі нагадують “статую з відсутнім поглядом”, і складні, при яких ця картина доповнюється іншими проявами: генералізованими міоклоніями, міоклонічними посмикуваннями повік, елементарними автоматизмами, вегетативними абсансами (з нетриманням сечі) або зниженням постурального тонусу і падінням хворого.

На ЕЕГ розрізняють типовий абсанс — генералізовані, синхронні й симетричні розряди типу “пік-хвиля” частотою 3 Гц (рис. 1) і атиповий — з частотою спайк-хвиль меншою або більшою за 3 Гц (варіюючий абсанс) і не настільки вираженою синхронністю або симетричністю розрядів.

img 1

Рис. 1. Приклад комплексів “спайк-хвиля” з частотою 3 Гц, записаний під час абсансного приступу.


Абсанс зараховують до генералізованих (первинно генералізованих) епілептичних нападів, а абсансні форми епілепсії — до ідіопатичної епілепсії. Найважливішим внеском у дослідження абсансів було вивчення їх експериментальних моделей, в тому числі генетичних. З клінічних позицій абсанс-епілепсія є найбільш яскравою формою ідіопатичної епілепсії, вона характеризується абсолютною віковою залежністю, має відносно сприятливий прогноз і контролюється певними протиепілептичними препаратами. Раніше в якості останніх використовувалися сукциніміди і оксазолідиндіони, нині в основному застосовують вальпроати, хоч і сукциніміди повністю не втратили значення.

З нейрофізіологічних позицій абсансні форми епілепсії цікаві тим, що мають патогномонічний електроенцефалографічний корелят абсансного нападу — генералізований, синхронний і симетричний розряд спайк-хвиль частотою 3 Гц (типовий абсанс). Кардинальним фактом слід вважати встановлення принципово різної фізіологічної ролі спайка і повільної хвилі, що йде за ним. Вже в 1959 р. Н. Gastaut і M. Fischer-Willams представили докази на користь того, що спайк відображає збудливий, а повільна хвиля — інгібіторний постсинаптичний потенціал. Згодом це знайшло повне підтвердження: під час спайка зареєстровано помітне підвищення розрядів нейронів таламуса і неокортексу, а під час повільної хвилі розряди зменшуються до нуля. На пеніциліновій моделі епілепсії в котів, а також при генетичній абсанс-епілепсії у щурів підтверджено, що збільшений спайк відображає сумований збудливий постсинаптичний потенціал, а наступна за ним хвиля пов’язана з гіперполяризацією протягом 200–300 мс. Нині вважають, що післяспайкова інгібіторна хвиля опосередковується ГАМК-ергічними механізмами таламічних релейних клітин. Останнє, в свою чергу, пов’язане з переважанням у ретикулярних таламічних нейронах низькопорогового струму Т-типу іонів кальцію, що опосередковує розряди потенціалів дії, які, в свою чергу, індукують ГАМК-А- і ГАМК-В-модульоване гіперполяризуюче пригнічення постсинаптичних потенціалів у релейних таламічних нейронах.

При цьому основну роль підтримки спайк-хвильового ритму частотою 3 Гц відіграє ГАМК-В-ергічний механізм, що засвідчено у щурів генетичної лінії абсансної епілепсії. Однак ін’єкція в таламічні релейні ядра агоністів як ГАМК-А, так і ГАМК-В-рецепторів підвищує тривалість спайко-хвильових розрядів, тоді як ін’єкція антагоністів пригнічує цю активність. Тому реальний механізм зводиться до продукування опосередкованого ГАМК-А і ГАМК-В-трансмісією гіперполяризаційного постсинаптичного потенціалу.

Аналогічно до людини, у якої ідіопатичні абсансні форми епілепсії абсолютно переважають у дитячому і підлітковому віці, підвищення Т-типу струму іонів кальцію в таламічних нейронах, з якими деякі дослідники пов’язують спайк-розряди у щурів, спостерігається тільки у молодих тварин. Оскільки це підтверджено не всіма дослідниками, існує припущення про значення іншого механізму — персистенції потоку іонів натрію в таламічних нейронах. Водночас від самого початку постановки проблеми абсансів, принаймні з класичних позицій, досі адекватно не сформульовано іншу сторону питання: якщо пейсмейкером при абсансах є таламус, то яка роль мозкової кори в механізмі розвитку цього типу нападів? Ще в 80-ті роки минулого століття була поставлена проблема можливого екстраталамічного запуску абсансу з боку кіркових вогнищ. Уже перші експериментальні дослідження засвідчили, що абсанс з пік-хвильовою активністю 3 Гц у котів і мавп може бути викликаний білатеральною аплікацією речовин-проконвульсантів на лобову кору. Було також переконливо засвідчено кортикальне походження епілептиформної активності у бабуїнів з генетичною моделлю фотосенситивної генералізованої епілепсії і ЕЕГ-патернами спайк-хвильових розрядів 3 Гц.

Усунути цю суперечність намагалися з позиції кортико-ретикулярної теорії. Залучення останньої, проте, скоріше відповідає на питання про пейсмейкер, ніж про вогнище. Дані, доступні на сьогодні, не вкладаються в зазначену концепцію. У визначенні ідіопатичної епілепсії вказано, що це не та епілепсія, причини якої ми не знаємо, а генетично ідентифіковувана епілепсія. Як відомо, ідіопатична епілепсія характеризується відсутністю ознак органічного ураження мозку: нормальним неврологічним і психічним статусом, нормальною фоновою ЕЕГ при наявності характерного ЕЕГ-патерну у вигляді генералізованих, синхронізованих і симетричних розрядів спайк-хвиль частотою 3 Гц (при деяких формах — 4–6 Гц). Однак ще в 1988 р. H. Meenсke і D. Janz при дослідженні сучасними методами мозку докладно обстежених за життя 8 дітей з ідіопатичною епілепсією, які померли від випадкової причини, у 7 виявили ектопію кіркових нейронів. У наступних дослідженнях це було підтверджено. Більш того, у всіх випадках генералізованої епілепсії була виявлена ектопія одиничних нейронів у лобовій корі. Автори цілком обґрунтовано ставлять питання про те, що дихотомічний поділ епілепсії на генералізовану (зазвичай це ідіопатична епілепсія) і парціальну ще має бути доведений.

Деякі дослідження абсансної активності підтверджують, що вона може мати парціальне походження. Слід нагадати, що H. Gastaut, який в 1950 р. окреслив потиличну епілепсію, спостерігав в аналізованих ним пацієнтів жіночої статі поряд з окципітальним вогнищем абсансну активність на ЕЕГ. В. А. Карлов і співпр. обстежили пацієнтів, у яких на ЕЕГ виявлено абсансну активність; серед них було 26 осіб з абсансними формами епілепсії, 29 — з генералізованими тоніко-клонічними нападами і 26 — з парціальною епілепсією. При цьому в останній групі при використанні методики дипольної локалізації епілептичної активності в 14 пацієнтів було встановлено її походження з медіобазальних відділів лобової частки головного мозку.

Ці дані підтверджують висловлене раніше припущення про походження принаймні частини абсансів з медіобазальних гемісферних структур, найчастіше — з лобових часток. Це цілком відповідає морфологічними даним H. Meencke про те, що дихотомічний поділ епілепсії на генералізовану і парціальну ще має бути доведений. Серед досліджених ним 169 хворих з парціальною епілепсією у 35 зареєстровано наявність генералізованих синхронних симетричних спалахів спайків і гострих хвиль, ізольованих або з подальшою повільною хвилею, в тому числі в 9 пацієнтів — корелятів абсансів. Водночас у 5 з 28 хворих на первинно генералізовану (ідіопатичну) епілепсію з наявністю абсансної активності на ЕЕГ встановлено її мінімальні односторонні випередження у виникненні й асиметрію латентностей деяких компонентів зорових викликаних потенціалів. Це стало підставою для висунення гіпотези про медіобазальне джерело виникнення абсансної активності з моментальною генералізацією (принаймні для деяких випадків).

Абсанс може бути ізольованим клінічним проявом або в одного й того ж хворого бувають й інші типи генералізованих епілептичних нападів. Набагато менш відомі варіанти з трансформацією абсансу в генералізований судомний напад. Такі випадки рідкісні, оскільки серед значних статистичних даних, за результатами спеціалізованих центрів, подібні спостереження поодинокі, хоч і представляють діагностичний інтерес.

Інтерес до таких випадків пояснюється дуалізмом нападу. H. Luders запропонував термін “dialaptic seizure”, який вважає правильним зараховувати їх до тих нападів, в семіології яких домінують зміни свідомості. Серед них абсансні напади, що переходять у генералізований тоніко-клонічний напад (ГТКН). ГТКН може починатися із застигання, і це може бути проявом як вторинно генералізованого, так і первинно генералізованого нападу, якому передує абсанс. Прогноз і терапевтична тактика в таких випадках можуть бути абсолютно різними.

Однак такі випадки більше представляють теоретичний інтерес. Зазвичай перехід абсансу в ГТКП реєструється клінічно й електроенцефалографічно, а також підтверджується при відео-ЕЕГ-моніторингу. Основна електрична активність, як правило, нормальна. Напад починається з появи на ЕЕГ генералізованних спайк-хвильових розрядів частотою 2,5–5 Гц, що переходять у швидкий ритм. За даними E. Niedermeyer, предиктором переходу абсансу в ГТКН може бути швидка інтеріктальна активність на ЕЕГ. Цьому може відповідати й інший факт: хворі з подібною еволюцією нападів зазвичай були дорослими. В описаної E. Niedermeyer пацієнтки напади почалися у віці 32-х років. У спостереженнях C. Mayville всі пацієнти мали вік 14–43 років. На думку дослідників, це не випадково. У такому віці мозок не здатний підтримувати генералізовану спайк-хвильову активність близько 3 Гц або навіть 4–6 Гц — йому притаманний ритм частотою 10 Гц. Це пояснює як рідкісність абсансів у дорослих, так і їх трансформацію в ГТКН.

Типовий абсансний статус, настільки частий при дитячих формах епілепсії, може спостерігатися і в дорослих. При цьому він рідко діагностується правильно. Деякі автори описували абсансні напади в дорослих. Однак, як правило, вони персистували з дитячого віку. Водночас у кількох клінічних випадках захворювання дебютувало у віці 20 років, тому було запропоновано виділити абсансну епілепсію дорослих. За даними A. Agathonicou, тільки в 19% пацієнтів типовий абсанс-статус був продіагностований правильно. Помилковими діагнозами були депресія чи постіктальне порушення свідомості. Приблизно в половині спостережень типовий абсансний статус був проігнорований. Перший опис цього стану в дорослих зробили Т. Putnam і Н. Merrit. За даними найбільш репрезентативного дослідження A. Agathonikou, це звичайний недіагностований стан при ідіопатичній генералізованій епілепсії.

S. Shorvon виділив такі різновиди епілептичного абсанс-статусу:

1) типовий (ідіопатичний), що виникає при генералізованій ідіопатичній епілепсії, з ЕЕГ-розрядами частотою більше 2,5 Гц;

2) типовий (криптогенний або симптоматичний), головним чином виникає при синдромі Леннокса-Гасто з ЕЕГ-розрядами частотою менше 2,5 Гц;

3) епілептичний абсанс-статус de novo, вирізняється пізнім початком і виникає в дорослих, які раніше не страждали на епілептичні напади (зазвичай це результат відміни ліків);

4) абсанс-статус при інших епілептичних синдромах — прогресуючій міоклонус-епілепсії, синдромі Ландау-Клеффнера та ін.

А. Agathonikou описав 21 спостереження типового абсансного статусу в дорослих, що становило 15,4% серед 136 дорослих хворих на ідіопатичну генералізовану епілепсію. Однак у 24,4% це були тільки типові абсанси або абсанси в комбінації з іншими нападами, персистуючими в дорослому віці. Поділ хворих за формою епілепсії був такий: юнацька міоклонус-епілепсія — 39,4%, міоклонія повік з абсансами — 12,7%, ГТКН і фантом абсансу — 15,1%, пероральна міоклонія з абсансами — 8,1%. У 12,8% хворих з типовим абсанс-статусом форму ідіопатичної генералізованої епілепсії класифікувати не вдалося. Захворювання могло починатися як у дитячому віці, так і пізніше, зокрема при дебюті абсансів у 2–20 років, а ГТКН — в 5–56 років. Типовий абсанс-статус зазвичай дебютував пізніше — у віці 9–56 років. Його дебют як перший прояв епілепсії відзначений у 33,3% хворих. У 4 випадках йому безпосередньо передувала відміна протиепілептичних препаратів, у 2 — загострення захворювання під впливом призначення вігабатрину.

Вважають, що, крім потьмарення свідомості, типовий абсанс-статус може проявлятися посмикуваннями повік і періоральної мускулатури, але тільки при відповідних формах міоклонус-епілепсії. Тривалість статусу в дорослих менша, ніж у дітей. Однак з наведених даних випливає, що міоклонічні феномени можуть проявлятися також у дорослих і не тільки при дебюті з юнацькою міоклонус-епілепсією.

Діагностичні труднощі пов’язані ще й з тим, що тільки у 40% пацієнтів з типовим абсанс-статусом на ЕЕГ реєструються класичні постійні спайк-хвильові патерни. У 30% наявні непостійні ЕЕГ-патерни, що складаються з частих спайк-хвильових розрядів, тоді як характерний спайк-хвильовий ступор буває лише при безперервних спайк-хвильових розрядах, що поєднуються з тривалими абсансними нападами. Цікавим є нейрофізіологічний механізм типового абсансного статусу в дорослих. Характерно, що в дорослих хворих з ГТКН такий статус виникає при наявності в них фантому абсансу. F. Andermann і J. Robb підкреслили, що механізм, відповідальний за відносно раннє випадання спайка зі спайк-хвильового комплексу, ймовірно, оберігає від пролонгування розрядів. І навпаки, описаний феномен незвичайний для самого типового абсансного статусу в дорослих, що викликає підозру щодо відмови інгібіторного механізму в спайк-хвильовому розряді зрілого мозку. Це може пояснити той факт, що абсанси в дорослих значно більш резистентні до протиепілептичного лікування, ніж у дітей.

Типовий абсанс-статус у дорослих і особливо в пубертатному віці — аж ніяк не безпечна подія. В літературі було описано 14-річну дівчину, що прибула в клініку зі стовбуровими розладами і наростаючими змінами свідомості, коли ЕЕГ була неможлива, і їй був поставлений діагноз енцефаліту. На тлі інтенсивної терапії всі симптоми регресували. Згодом вона тричі госпіталізувалася з подібною симптоматикою, і лише втретє їй вдалося відразу виконати ЕЕГ, при цьому була виявлена типова картина пік-хвильового статусу. В іншому раніше опублікованому спостереженні, коли епілепсія дебютувала в 35-річному віці генералізованим судомним нападом і надалі виявлялася тільки типовими абсансами, абсанс-статус розвинувся на фоні зміни режиму прийому протиепілептичних препаратів, а саме, при переході з карбамазепіну на вальпроат, і надалі був перерваний тільки поєднанням вальпроату з карбамазепіном, кожен з яких окремо не був ефективним.

Останнє спостереження цікаве також у межах проблеми парадоксальної реакції на антиконвульсанти, коли при абсолютно коректному їх призначенні відбувається почастішання й ускладнення нападів. Це має й експериментальне підтвердження. Так, на моделях 4-АР-епілепсії і 0-Mg2+–гіпокампальних зрізах, а також на деяких зрізах автопсійної мозкової тканини при епілепсії було встановлено парадоксальну тригерну дію ГАМК-ергічних препаратів.

До пояснення цього феномену залучається ряд механізмів, зокрема збільшення вмісту екстрацелюлярного калію, а також ГАМК-опосередковане інгібування, крім головних збуджуючих нейронів, також і гальмівних інгібіторних інтернейронов. Мабуть, форми епілепсії з генералізованою спайк-хвильовою активністю і, зокрема, абсансні варіанти надалі будуть найбільш адекватними моделями для вивчення парадоксальних ефектів протиепілептичних препаратів.

Підготував Юрій Матвієнко

Література

1. Brigo F, Igwe SC. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 14;2:CD003032.

2. Brigo F, Tavernelli V, Nardone R, Trinka E. De novo late-onset absence status epilepticus or late-onset idiopathic generalized epilepsy? A case report and systematic review of the literature. Epileptic Disord. 2018 Apr 1;20(2):123-131.

3. Brigo F, Trinka E, Lattanzi S, Bragazzi NL, Nardone R, Martini M. A brief history of typical absence seizures - Petit mal revisited. Epilepsy Behav. 2018 Mar;80:346-353.

4. Depaulis A, Charpier S. Pathophysiology of absence epilepsy: Insights from genetic models. Neurosci Lett. 2018 Feb 22;667:53-65.

5. Guilhoto LM. Absence epilepsy: Continuum of clinical presentation and epigenetics? Seizure. 2017 Jan;44:53-57.

6. Liyanagedera S, Williams RP. The new classification of seizures: an overview for the general physician. J R Coll Physicians Edinb. 2017 Dec;47(4):336-338.

7. Liu G, Slater N, Perkins A. Epilepsy: Treatment Options. Am Fam Physician. 2017 Jul 15;96(2):87-96.

8. Ngomba RT, van Luijtelaar G. Metabotropic glutamate receptors as drug targets for the treatment of absence epilepsy. Curr Opin Pharmacol. 2018 Feb;38:43-50.

9. Turco EC, Andreolli A, Pisani F. Tap seizures in infancy: A critical review. Seizure. 2018 Apr 23;59:11-15.

10. Unterberger I, Trinka E, Kaplan PW, Walser G, Luef G, Bauer G. Generalized nonmotor (absence) seizures — What do absence, generalized, and nonmotor mean? Epilepsia. 2018 Mar;59(3):523-529.